الهی من تو را ياری نکردم

                                  به غير از معصيت کاری نکردم

جوانی را امانت داده بودی

                                  امانت را نگهداری نکردم

ذليلم ، مستکينم ، خوار و پستم

                                  کنار سفره ی خوبان نشستم

به جای شکر تو ديدی چه کردم ؟

                                   نمک خوردم نمکدان را شکستم !