زندگی شیرین پیش میرود ! رفتیم فرحزاد قلیون بکشیم ... آخرش دعوا جانانه شد ... کتک کاری ... فحش کشی ...

یه چیزایی رو دارم از دست میدم ...