حالم ازتون بهم میخوره ...

... یه مشت بچه ... اه ، تف به این رفاقتا ...