یه روز گفتم دل من  می پندارد دوستی نیز گلی است ...

به حرفم فکر میکنم و میبنم وقتی بهترین و زیباترین گل دوستی باشی ، از اون بالا ، پایین  رو که نگاه میکنی میبینی چقدر دور و برت گل های کوچیک و شاید قشنگ زیاده ! و زیادیشون و  زیباییشون نگرانت میکنه . اما نمیدونی که تو یک نفری و داری به همه اونا نگاه میکنی ... ولی همه اونا فقط به تو نگاه میکنن . به بزرگ ترین و قشنگ ترین گل و به گلدونی که با گلدون همشون فرق داره ... 

*********************************

 نگاهت را که بالا بیندازی ... دیگر گلی نیست ! آنچه هست ، تنها یک یگانه گل ، ... که روزها آسمان آبی و شب ها ماه و ستارگان شاهد زیباییش هستند  !

افروخت مرا ،‌ داغ بر افروخته من                           

                         من سوخته ی او شدم ، او سوخته ی من

دیوانه ی خود کرد مرا چشم غزالی                         

                     مجــــنـونـم و آهـــو شده آموخته ی من

**********************************