نمیدانم که هستی ؟

نمیدانم چه هستی ؟

***************************

دو چشم شعر من ، پیش تو کورست

زبـان شعر من ، پیش تو لال است

                           لبانت ، لاله ی سرخ جنوبست                                   

                          نگاهت ، بیشه ی سبز شمالست                                

                                                           نمیدانم که در اندیشه ی من

تو هستی ، یا فریب است

تو هستی ، یا خیال است !

**************************