*********

این حـسـیـن کیست که عالـــم همه دیوانـه ی اوست ؟!

این چه شمعی است که جان ها همه پروانه ی اوست ؟!

*********

خداوند اجر های ما را به مصیبت ما به امام حسین علیه السلام بزرگ گرداند و ما و شما را از خواهندگان خون او با ولی او امام مهدی (عج) از آل محمد (ص) قرار دهد .(امام محمد باقر (ع))

رسیدن ایام سوگواری عزاداری امام حسین (ع) ر

و به همه دوستان و آشنایان تسلیت میگم و از همه التماس دعا دارم . این جند روز کلبه ی ما هم هیئت خودمونی ها شده ... پس به مجلس عزای امام حسین (ع) خوش آمدید ...

******************************

نمیدانم ! اما تو بدان برای من ساده ترین حرفهایت پر ارزشترین آنهاست ... و پرارزش ترین وقت هایم  زمان شنیدن ساده ترین حرفایت ...

نگاهت ، سراسر معناست ... سکوتت ، سراسر گفتگوست ... گامهایت ، سراسر نیاز ...

به خوابم دیشب آوای تو آمد

خـیالت بـود و بر جـای تو آمد

به روی برگ ها مثل همیشه

صدای خش خش پای تو آمد