با قلم میگویم :

              ای همزاد ، ای همراه 

                              ای هم سرنوشت

 هر دومان حیران بازی های دوران های زشت

 شعرهایم را نوشتی

                        دست خوش ؛

                          اشک هایم را کجا خواهی نوشت ؟؟!!