دوباره دلم گرفته ...

 وقتی که گل در نمیاد ، سواری اینور نمیاد

 کوه و بیابون چی چیه ...

 ............................

 اینجا ... کنج این دل .... روی این صندلی ... جای کسی خالیست ........ تنها ! دوباره میخوانم :

 

...........

شـب من پنـجره بی فردا            

       روز من قصه ی تنهایی ها

مانده بر خاک و اسیر ساحل         

         ماهیم ماهی  د ور از دریا

هیچکس با دل آواره ی من           

        لحـظه ای همدم و همراه نبود

هیچ شهری به من سر گردان          

         در دروازه ی خود را نگشود

...........