گل من ...

        دست هایم ...

                همچنان نگهدار تو ...

 اگر چه ...