بابا ضد حال نزنين تو رو خدا ! اونطور که فکر ميکنين نيست ....

 

 من نگويم که به درد دل من گوش کنيد

 بهتر آنست که اين قصه فراموش کنيد

 عاشقان  را بگذاريد  بنالند همه

 مصلحت نيست که اين زمزمه خاموش کنيد