تابستان نیز

          تمام شد

......

 اکنون

    اینجا .... این دل .....این فصل

               پایـــیـــزاست

   میعادگاهی که

         راز جاودانگی

             بـهــار را فاش میکند !!

 

اینجا هوا ابریست باران میزند یکریز

یک فصل دارد چهار فصل من ...... فقط پایـــیـــــز