به پندار تو :

جهانم زيباست !

   جامه ام ديباست !

        ديده ام بيناست !

             زبانم گوياست !

                قفسم هم طلاست!

                                 بر اين ارزد که دلم تنهاست ؟؟!!