*********************************

 

خدايا !

به من توفيق ...

تلاش در شکست، صبر در نوميدي، رفتن بي همراه، جهاد بي سلاح ،

 کار بي پاداش ،

فداکاري در سکوت ، دين بي دنيا ، مذهب بي عوام ، عظمت بي نام ،

خدمت بي نان ، ايمان بي ريا ، خوبي بي نمود ، گستاخي بی

خامي ، مناعت بي غرور، عشق بي هوس ، تنها يي در

انبوه جمعيت و دوست داشتن ، بي آنکه دوست  بداند،

عنايت فرما ! 

 

*********************************