... دارم به يه نتايجی ميرسم ... شايد اگه به قول الی مبهم حرف زدم ، رفع ابهام شه ... اونی هم که با دايتی کمکم کرد دستش مرسی ...

**************************

 

 

 ...  من

                او

                        ندارم !!!