طرح چشــمان قشنگت در اتاقــــــــم نقش بسته

                                               شعر می گويم به يادت در قفس ، غمگين و خسته

 من چه تنها و غريبم بی تو در دريـــــای هستی

                                              ساحلـــم شو غـرق گشتم بی تو در شب های مستی

 ..............

 ....... ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شب های مستی