... ديگه حوصله درس خوندنم نيومد . بابا کف کردم از بس با اين طراحی الگوريتم سر و کله زدم . آخرشم هيچی نفهميدم !

راستی ديگه ميخوام کمتر ۳۶۰ بنويسم ، پاتوق اينجا شد ديگه .

آخرين مطلب ۳۶۰ تم رو خيلی دوست دارم . دوباره اينجا هم ميزارمش تا بيشتر کنارم باشه ...

عکس زير رو هم احمد ازم انداخته ! يادش به خير ... رفته بوديم طالقان ، تو حال و هوای خودم بودم ....

شب من پنجره بی فردا

                               روز من قصه ی تنهايی ها

مانده بر خاک و اسير ساحل 

                                ماهيم ، ماهی دور از دريا

هيچکس با دل آواره ی من

                                لحظه ای همدم و همراه نبود

هيچ شهری به من سرگردان

                                در دروازه ی خود را نگشود