خدای من ... تو مطمئنی اين دلی که بهم دادی واسه خودمه ؟؟!!

عکس رو از وبلاگ سينا برداشتم . خيلی خوشم اومد ازش !!

 

 

               من درد تو را زدست آسان ندهم

 

                                 دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم

 

            از دوست به يادگار دردی دارم

 

                                  کين درد به صدهزار درمان ندهم